Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

 • Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
 • Σύσταση // λύση // τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικών
 • Σύνταξη πρακτικών
 • Μετατροπές και συγχωνεύσεις
 • Εν γένει υποθέσεις εταιρικού δικαίου
 • Υποθέσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (δικαστήρια, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, μουσικών οργάνων, άδειες κοινοχρήστου χώρου - τραπεζοκαθισμάτων, σφραγίσεις, διοικητικές κυρώσεις κλπ)
 • Κατοχύρωση και προστασία δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Κατοχύρωση και προστασία ημεδαπού ή κοινοτικού σήματος
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Ρυθμίσεις οφειλών

Καλαποθάκη 6, 5ος όροφος
54623 Θεσσαλονίκη

 2310523414
 2310523414
 zisopouloulaw@gmail.com

© 2016 zisopouloulaw.gr / All Rights Reserved.

created by entyponart